Utgiven
2011-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2011:10
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Antal sidor
84
Författare
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02187
Ämne
Hälsa

Hälsoområdet står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och problem med bland annat livsstilssjukdomar och svårbehandlade infektioner kan öka påfrestningarna på sjukvården. Samtidigt ger ny forskning en allt mer grundläggande medicinsk förståelse av sjukdomsförlopp och nya innovationer kan erbjuda bättre möjligheter att förebygga och behandla olika sjukdomar. Vinnova inrättade därför programmet Innovationer för framtidens hälsa.

Syftet med programmet är att nyttiggöra svensk forskning av hög vetenskaplig och/eller teknisk kvalitet genom att finansiera nyskapande (banbrytande) idéer. Utgångspunkten är de behov som kan tänkas finnas inom hälsoområdet med sikte på 2015-2025. Hur kommer behoven att se ut för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom? Vad kommer att karaktärisera en framtida patient/brukare/kund? Vilka nya innovativa produkter och tjänster används? Hur ser den globala marknaden ut för dessa produkter och tjänster?

I denna projektkatalog presenteras de projekt som beviljades medel inom de två utlysningarna, 2008 och 2009, i programmet Innovationer för framtidens hälsa.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (630 kB)