Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mervärden av att delta i EUs ramprogram

Vilka är drivkrafterna för svenska aktörer att medverka i EU:s forskningsprogram? Vilken roll spelar möjligheterna till nya samarbeten och nya perspektiv, eller lockar finansieringen mest?  

Bokomslag Mervärden av att delta i EUs ramprogram
Utgiven
2023-april
Serienummer
VR 2023:07
Utgivare
Vinnova
Författare
Tomas Åström, Amanda Bengtsson Jallow, Sebastian Eriksson Berggren, Catharina Palm, Josefine Olsson och Nils Karlsson
ISBN
978-91-987943-7-3
ISSN
1650-3104
Antal sidor
164

På uppdrag av Vinnova har Faugert & Co Utvärdering analyserat det svenska deltagandet i Horisont 2020 och Horisont Europa, inklusive partnerskapsprogram. Syftet med uppdraget var dels att generera underlag till Vinnovas rapportering av det svenska deltagandet, dels att skapa underlag för att stärka det svenska deltagandet i Horisont Europa och i partnerskap i linje med den nationella strategin. Datainsamlingen har bestått av dokumentanalyser, registeranalyser, djupintervjuer och en webbenkät, samt sex fallstudier av partnerskap och fyra fallstudier av andra länders arbete för att dra mesta möjliga nytta av ramprogrammet. Uppdraget genomfördes under perioden april–december 2022. 
 

Drivkrafter för deltagande 

Det visar sig att vissa mervärden av EU-finansierade projekt (jämfört med svenskfinansierade projekt) gäller, oavsett vilken typ av aktör som har arbetat i projektet. Några av de viktigaste mervärdena är att:

  • Få tillgång till internationellt ledande kompetens 
  • Få tillgång till FoI-infrastruktur i andra länder
  • Aktörer kan ta sig an mer komplexa och svårlösta problem
  • Deltagarnas perspektiv vidgas av ömsesidigt lärande, vilket skapar förutsättningar för att framgångsrikt möta stora samhällsutmaningar 
  • Kunna bidra till europeisk integration och gemensam utveckling, inklusive gemensamma policyer, system, standarder och regelverk 
     
    I rapporten presenteras olika typer av aktörers syn på mervärden och positiva incitament för att delta i EU-projekt, men också negativa aspekter. Systematiska tillvägagångssätt och egna strategier för deltagande, svenskt deltagande i europeiska partnerskap och betydelsen av nationella strategier analyseras också. 

Senast uppdaterad 4 maj 2023

Statistik för sidan