Utgiven
2015-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2015:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-30-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
50
Författare
Örjan Larsson - Blue Institute
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2013-05512
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

Vinnova har inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) finansierat projektet ”PiiA Omvärldsanalys” vars syfte är att leverera en rapport som stödjer PiiA-områdets utvecklingsverksamhet, men som också ska kunna vara av stort värde för övriga områden.

Projektet ska med kännedom om Industriell IT och Automation sammanställa utvecklingstrender och riktningar för den industriella utvecklingen inom råvarusektorn (till exempel malm, skog, jordbruk), processindustrin och tillverkningsindustrin. Det ska identifiera drivkrafter både ur ett marknadsperspektiv såväl som ett tekniskt perspektiv och hur dessa påverkar den svenska industrins handlingsutrymme.

I den här rapporten presenteras en sammanfattning av den artikelserie som projektet resulterade i. Rapporten ska ge ökad kunskap och ledning om behoven av nya affärsmodeller, hur produktiviteten är beroende av den industriella digitaliseringen, hur hållbarhetsstrategier stärker industrin och ur vilka andra aspekter vi kan stärka den svenska konkurrenskraften på den globala marknaden. Rapporten är också tänkt att fungera som ett underlag för att med högre precision göra marknadsanalyser och bedömningar inom specifika områden som exempelvis Industrial Big Data, Industrial Internet, Industrilogistik och så vidare.

Vår förhoppning är att denna rapport ska vara till hjälp för beslutsfattare, strateger och andra aktörer att stärka Sverige i den globala konkurrensen och komma ett steg närmare att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Senast uppdaterad 22 februari 2018

Statistik för sidan