Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

Utgiven
2010-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2010:05
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-14-4
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
186
Författare
Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Jakob Hellman & Erik Arnold - Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-01901
Ämne
Produktion

För att förstå och dra lärdom av de långsiktiga effekterna av Vinnovas insatser genomförs effektanalyser. I dessa analyseras effekter av flera relaterade insatser än de som omfattas av enskilda program.

Denna rapport behandlar effekter av fem program under perioden 1996-2009 inom produktframtagningsområdet, med stöd från Vinnova och Nutek. De FoU-insatser som studeras kan konstateras ha varit viktiga för de deltagande företagens val och möjligheter att driva utvecklingsprojekt inom produktframtagningsområdet.

Programmen har sammantagna lett till effekter av betydande värde. Viktiga effekter är stärkt konkurrenskraft hos deltagande företag, som en följd av nya affärsmöjligheter och nya affärer. Det har i det sammanhanget skett en utveckling av arbetssätten och samverkansmönstren i företagen, ibland radikalt, bland annat i riktning mot open innovation.

Utvecklingen av teknik och arbetssätt har främst skett inom befintliga, ofta större, företag. Programmen har emellertid även genererat teknikspridning, inom och mellan olika branscher respektive till små och medelstora företag. Däremot har satsningarna inte genererat nya företag i nämnvärd omfattning.

De effektanalyser som Vinnova genomför på regeringens uppdrag är mycket betydelsefulla genom att de tillhandahåller en beskrivning och förståelse av de mer övergripande och långsiktiga effekterna av satsningar på forskning, innovation och hållbar tillväxt.

För svensk sammanfattning se "Sammanfattning - Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri" (Vinnova Rapport/Analys VA 2010:06).

För engelsk sammanfattning se "Summary - Impact Analysis of support for strategic development areas in the Swedish manufacturing industry" (Vinnova Report/Analysis VA 2010:07).

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1673 kB)

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan