Utgiven
2012-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2012:12
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-75-5
ISSN
1650-3104
Antal sidor
64
Författare
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02184
Ämne
Ledning och organisering

Kunskaper, erfarenheter och färdigheter är det som skapar organisationers förmåga att anpassa och utveckla sig i takt med nya förutsättningar och krav i omvärlden. Den kompetenta arbetsplatsen är en av flera satsningar inom Vinnova som fokuserar ledningens och arbetsorganisationens betydelse för verksamheters effektivitet och långsiktiga innovationsförmåga. Inom ramen för denna satsning har forskningsprojekt undersökt villkoren för att utveckla och omsätta individers kompetens och idéer i nya produkter och processer. Det specifika syftet har varit att påverka synen på kompetens och samtidigt utveckla handlingsinriktad kunskap om hur man skapar kompetenta arbetsplatser.

Ambitionen bakom denna skrift har varit att göra resultat från forskningsprojekten i Den kompetenta arbetsplatsen tillgängliga för en bredare krets. I 17 artiklar beskrivs och diskuteras villkor och former för lärande, förändring och innovation. Vår förhoppning är att de samlade insikter som projekten redogör för kan bidra till nya sätt att betrakta, förstå och tänka om arbetets organisering och ledning för ökad kompetens, lärande och innovationsförmåga.