Utgiven
2008-november
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2008:15
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-26-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
228
Författare
Marianne Döös & Kerstin Waldenström - Vinnova (red)
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2008-00076
Ämne
Hälsa, Ledning och organisering

CHEFSKAPETS FORMER OCH RESULTAT lyfter fram befintlig forskning och identifierar kunskapsluckor relevanta för framtida forskning. Rapporten innehåller kunskapsöversikter om två viktiga områden för chefs- och ledarskap. Det ena området är ledarskapets alternativa former. Där berörs hur chefer skapar nya förutsättningar och söker alternativa arbetssätt för sig själva och medarbetare i syfte att nå resultat och leva upp till förväntningar. Det andra området handlar om det goda chefskapet i meningen ett chefskap som är bra för både anställdas hälsa och för verksamhetens resultat och effektivitet.

Alternativa former av ledarskap är skriven av Tomas Backström, Otto Granberg och Lena Wilhelmson. Författarna går igenom de senaste två decenniernas forskning om alternativa former för chefers ledarskap. Man pekar på att en hel del av det alternativa tänkandet inom ledarskapsområdet, såväl internationellt som i Sverige, handlar om själva relationen mellan ledare och följare (med andra ord mellan chef och medarbetare). Just denna relation är ett exempel där svenskt ledarskap skiljer sig från andra länders och här finns anledning att förtydliga hur och på vad sätt det är fördelaktigt. Flera alternativa ledarskapsformer presenteras.

Det goda chefskapet är skriven av Anna Nyberg. Författaren går igenom vetenskapliga studier av hur chefskap påverkar effektivitet och hälsa. Dessa studier finner stöd för att chefers ledarskap har samband med anställdas hälsa och med hur arbetsgrupper, enheter och organisationer presterar och fungerar. Översikten pekar på att det finns vissa svagheter i forskningsdesign som bör undvikas i kommande studier för att säkrare kunna dra slutsatser om kausalitet, förstå mekanismer och den tid det tar för effekter av chefskap att utvecklas. Översikten går också igenom studier som undersöker effekten av chefsutbildningar.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1374 kB)