Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga

En kunskapsöversikt. Utgivare: FORTE

Utgiven
2015-januari
Språk
Svenska
Serienummer
Serie
Extern publikation
ISBN
ISSN
Antal sidor
56
Författare
Sven Bremberg & Christina Dalman
Pris
Utgivare
FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Diarienummer
Ämne
Hälsa

En kunskapsöversikt som ska bidra till gemensamma begrepp och definitioner kring barns och ungdomars psykiska hälsa för att underlätta vidare forsknings och konstruktiv dialog på samhällsnivå.

För att skapa bättre kunskap om psykisk hälsa bland barn och ungdom har Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova sedan några år gått samman i en satsning på forskning inom området. Ett antal forskningsprogram och projekt belyser nu dessa frågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv. I samband med att pågående projekt följs upp har det väckts behov av en mer grundläggande genomgång av begrepp, definitioner och statistik inom området.

I den här skriften ges en bild av kunskapsläget när det gäller begrepp inom området, metoder för att mäta förekomst och beskrivningar av utvecklingen av förekomsten över tid. Översikten avser primärt åldrarna noll till arton år vilket är barnkonventionens definition av barn.

Beställ tryckta skrifter via forte.se

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (902 kB)