Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

WPx Biocompositer for bygg och konstruktionsändamål

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Hållbar Samhällsbyggnad, Stockholm
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har i identifierat möjliga vägar för att med små steg kunna ha underlag för att substituera ingående material till biobaserade alternativ hos kompositprodukter som redan idag finns tillgängliga inom byggområdet för att sedan på längre sikt kunna ta steget fullt ut till att substituera samtliga ingående material samt att hitta användning i helt nya applikationer inom området.

Resultat och förväntade effekter

Intresset hos de slutprodukttillverkande företagen har varit stort. Framför allt för att undersöka möjligheterna och hindren i att substituera visa av kompositprodukternas delmaterial till biobaserade i befintliga och nya byggapplikationer. De råmaterialföretag som det har förts diskussioner med har uttryckt intresse för området, framför allt då möjliga framtida materialvolymer är stora nog. Dock så har råmaterialföretagen inte valt att stödja en ansökan för biokompositer inom bygg och konstruktion utan har valt att prioritera andra delprojekt i stället.

Upplägg och genomförande

Inom projektet har det hållits flertalet fysiska möten samt skypemöten där de deltagande företagens intressen har lyfts och identifiering av möjliga ytterligare företag har identifierats. Fokus från slutprodukttillverkande företagen har framför allt varit på att undersöka möjligheterna till att substituera deras kompositmaterial med biobaserade ingående material, då framför allt matrismaterial, fibermaterial samt kärnmaterial, samt vad det får för konsekvenser både materialtekniskt och processmässigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05106

Statistik för sidan