Visualisering av luftkvalitetsmätning med hjälp av sensorer

Diarienummer 2017-05187
Koordinator REQS System AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Vi genomför just nu Projekt- "IoTs möjligheter till bättre besiktningar och kontroller". I ett antal Pilotprojekt i olika typer av byggnader är målet att med hjälp av sensorer kopplat till den senaste utvecklingen inom IoT, förbättra kvaliteten och effektiviteten på utförda kontroller och besiktningar med avseende på ventilation och luftkvalitet. I detta projekt utvecklar vi ett Visuellt gränssnitt som visar aktuella mätdata från installerade sensorer samt ger möjlighet att se historiska data från sensorerna.

Förväntade effekter och resultat

Det visuella gränssnittet skall visa aktuella mätdata från installerade sensorer samt ger möjlighet att se historiska data från sensorerna. Vyer på övergripande nivå samt på detaljnivå skall ingå. Visualiseringen skall även ge möjlighet att samla data från andra tekniska installationer kopplat till besiktningar och kontroller i fastigheter och byggnader. Det övergripande målet är att kunna visualisera, hur våra byggnader mår. Vi avser att väga in resultat från besiktningar, kontroller och kontinuerliga övervakningssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Styrgrupp: Huvudprojektet (IoTs möjlighet till bättre besiktningar och kontroller) har en styrgrupp bestående av representanter från LOCUM, Stockholm Stad, Vasakronan, SISAB och Förvaltaren. Projektledare för huvudprojektet avrapporterar kontinuerligt till styrgruppen. Projektgrupp: Ett team bestående av i 1 st projektledare/scrum master,1 st systemarkitekt, 1 st UX design, 1 st Front end utvecklare samt 2 st backend utvecklare. Referensgrupp: Deltagarna i Styrgruppen har från respektive företag utsett personer att delta i referensgrupp för Projekt visualisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.