Verktyg för uppströmsanalys - Utveckling

Diarienummer 2017-02675
Koordinator VA SYD - VA SYD, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 860 800 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Ett kartbaserat webbverktyg för substansflödesanalys av föroreningar i avloppsnätet har utvecklats. Med verktyget beräknas föroreningsmängder från enskilda områden, och samlat till ett avloppsreningsverk. Det övergripande syftet är att underlätta spårning och kvantifiering av föroreningskällor i avloppsreningsverkens upptagningsområden, för att kunna sätta in väl anpassade åtgärder. Verktyget finns nu i en fungerande första version för Landskrona respektive Malmö. Funktionaliteten kommer succesivt att öka i takt med att ytterligare data läggs in i verktyget.

Resultat och förväntade effekter

Verktyget underlättar beräkningar som behövs för VA-organisationers rapportering till miljömyndigheter och certifieringsorganet Revaq. Verktyget kommer att marknadsföras av Gemit Solutions AB under namnet SourceAnalytics, som ett komplement till verktyget Envomap som används av flera svenska VA-organisationer. Förhoppningen är att fler VA-organisationer ska komma att använda verktyget, vilket bl.a. kommer bidra till standardisering av metodik inom uppströmsarbetet.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i samarbete mellan VA-organisationerna NSVA och VA SYD (problemägare och nyttjare av verktyget), RISE Research Institutes of Sweden (utveckling av beräkningsmodell), samt Gemit Solutions AB (mjukvaruutveckling). En mycket kompetent referensgrupp har varit knuten till projektet. Ett planeringsprojekt, där bland annat verktygets utseende och funktionalitet beskrevs i detalj, har bidragit starkt till ett framgångsrikt genomförande av utvecklingsprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.