Verktyg för uppströmsanalys - Utveckling

Diarienummer 2017-02675
Koordinator VA SYD - VA SYD, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 860 800 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Målet för projektet är att stödja ett effektivare uppströmsarbete genom att utveckla ett användarvänligt verktyg för visualisering av olika oönskade föroreningars ursprung och mängd. Verktyget kommer vara ett kartbaserat webbsystem för substansflödesanalys av föroreningar i avloppsnätet. Föroreningskällor visualiseras på en karta, och samlade resultat presenteras i diagram, vilka kan exporteras som rapporter för vidare spridning och tillämpning. Verktyget kommer också att kunna användas för att göra scenarioanalys av identifierade åtgärder.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt avses verktyget underlätta VA SYDs och NSVAs arbete med att identifiera var insatser bör sättas in för att minska transporten av tungmetaller i avloppsnätet, men också var mätprogram behöver kompletteras. Då verktyget enkelt kommer kunna anpassas till ny områden, antar vi att det på längre sikt kommer att underlätta arbetet även för andra VA-huvudmän, i såväl Sverige som utomlands. Vidare ska verktyget enkelt gå att utvidga för att hantera andra ämnen än tungmetaller, och andra vattenflöden än avloppsvatten, t.ex. dagvatten i separata system.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fyra arbetspaket: AP 1: Projektledning - Åstadkomma god integration av aktiviteterna i AP 2 - 4 och tillse att referens-gruppens kompetens tas till vara. AP 2: Dataförsörjning - Sammanställning, uppdatering och komplettering av databas. AP 3: Modell för substansflödesanalys - Matematisk modell för implementering av substansflödesanalys i verktyget. AP 4: Systemutveckling av verktyg för substansflödesanalys - Ett komplett användarvänligt webbaserat verktyg för Malmö och Landskrona, med potential att implementeras i andra VA-verksamheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.