Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verksamhetsplan Etapp II, Berzelii Centrum Stockholm Brain Institute

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Stockholm Brain Institute
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genom ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet, samlar Stockholm Brain Institute elva internationellt framstående forskargrupper inom kognitiv neurovetenskap och biologisk beräkningslära. Tre forskningsområden står i fokus för Stockholm Brain Institute (SBI); i) lärande och minne, ii) emotioner samt iii) agerande och känsel. Dessa forskningsområden studeras utifrån tre perspektiv; a) utveckling och åldrande, b) könsskillnader samt c) sjukdomar i hjärnan såsom Alzheimer, schizofreni och utvecklingsrelaterade neurologiska funktions-störningar som autism och ADHD. Inom Stockholm Brain Institute bedrivs forskningen utifrån två gemensamma metodplattformar; hjärnavbildning (MRI och PET) och matematisk modellering. Genom tillgång till den senaste hjärnavbildningstekniken, t ex en ny högupplösnings PET-kamera, kan hjärnans struktur och funktion studeras med stor precision. Genom matematisk modellering kan denna information ligga till grund för att studera modeller för hjärnans arbetssätt och effekter av behandling. Med den nya superdatorn Blue_Gene/L öppnas nu helt nya möjligheter. Målet är att utveckla biomarkörer för diagnostik samt nya behandlingsprinciper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inrätta ett ledande centrum hjärnforskning i Europa med en unik kombination av kognitiva och dataindustrin neuroforskare. Utveckla state-of-the art metoden plattformar - däribland både utrustning och humankapital för i) brain imaging, ii) matematisk modellering / simulering och iii) translationell barnneurologi plattform. Utveckla projekt där unika register i Sverige (t.ex. Tvillingregistret, Betula, information från patientjournaler) används i kombination med metod plattformarna. Initiera flera nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt för biologisk och medicinsk forskning i kombination med matematisk modellering och simulering. Initiera flera nya translationella medicinska forskningsprojekt där grundläggande och kliniska vetenskaper är integrerade för att få forskningsresultat ´från laboratoriet till klinisk praxis´. Initiera translationella pedagogiska forskningsprojekt där kognitiva forskningsresultat överförs i nya pedagogiska principer. Attrahera internationellt ledande forskare, dvs skapa en attraktiv akademisk miljö, en stark infrastruktur och finansiering för att rekrytera junior och senior forskare. Inleda flera projekt för forskningssamverkan mellan akademi och industri, i syfte att främja innovativ utveckling. Utveckla SBI Research School (inom VINNPRO programmet) i samarbete med våra industriella partners med en läroplan som omfattar kurser i innovation och entreprenörskap, gemensamma projekt och gemensamma akademiska och industriella handledare. Förbättra samarbetet med icke-akademiska parter, inklusive utveckling av metoden plattformar, gemensamma forskningsprojekt och gemensamma doktorander och postdocs. Utvidga samarbetet till i) nya industri- och ii) offentliga parter, samt iii) nya akademiska centra i Sverige och världen. Omsätta forskningsresultat till praktisk användning genom i) samarbete med offentliga parter (hälsovård, tekniska och pedagogiska system), ii) nya företag utvecklas i samarbete med Karolinska Innovation AB, iii) samarbete med industriella partners.

Upplägg och genomförande

Stockholm Brain Institute omfattar idag elva internationellt högt ansedda svenska forskargrupper som i samverkan med varandra och industrin skall driva utveckling av läkemedel, avancerad datorteknologi, minnesforskning, medicinsk bildbearbetning samt rehabiliteringsprogram för hjärnskadade. Till Stockholm Brain Institutes industriella samarbetspartners hör AstraZeneca och IBM. även inom offentlig sektor finns betydelsefulla samarbetspartners; Stockholms Läns Landsting och Karolinska Universitetssjukhuset. Bland internationella samarbetspartners kan International Neuroinformatics Coordination Facility (OECD) nämnas. Samverkan mellan akademi, offentlig sektor och industri både på nationell och internationell nivå är en grundförutsättning för att lyfta forskningen inom kognitiv neuro-vetenskap och datorsimulering till yppersta standard inom SBI.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2021

Diarienummer 2009-01914

Statistik för sidan