Vad är en miljöbuss egentligen? En socioteknisk scenariostudie

Diarienummer 2015-03536
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 4 630 564 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att bidra till uppbyggnad av kunskap om systemberoenden i och mellan regionala transport- och energisystem. Kunskap om beroenden i sådana socio-tekniska system är viktig för att förstå konsekvenser av olika beslut, kravställningar och politiska styrmedel. Projektet vill särskilt förstärka kunskapen om kopplingar mellan system för kollektivtrafik, eldistribution och biogasproduktion och bidra till en förståelse för vilka konsekvenser enskilda åtgärder får, både för det fokala systemet och för relaterade system.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten från projektet kan skapa förutsättningar för att stärka regionala aktörers förmåga att värdera olika teknikalternativ som står till buds för att utforma energieffektiva, resurseffektiva och attraktiva kollektivtrafiklösningar, med ett minimum av utsläpp av växthusgaser. Här handlar det dels om att kunna stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft i förhållande till andra persontrafiklösningar och dels om förmågan att hantera olika komplementära bränslen/energislag och konsekvenser av nya alternativ för en redan etablerad verksamhet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på en fallstudieansats som innefattar tre delstudier. Den första delstudien gör en utblick mot europeiska pionjärstäder inom elektrifierade stadsbussar, något som kommer att resultera i detaljerade fallbeskrivningar. Med inspiration från dessa fallbeskrivningar kommer delstudie 2 att ta fram scenarior för resurseffektiv stadsbusstrafik i Linköping. Dessa scenarior samt de mål och planer som finns för biogasproduktion i regionen blir en utgångspunkt för analyser av förutsättningar för alternativ användning av biogas i delstudie 3.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.