Utveckla ny kunskap baserad på mönsterigenkänningsteknik för användning i en ny generation elkvalitetssystem

Diarienummer 2017-00124
Koordinator METRUM SWEDEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 062 294 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Nuvarande mätsystem av elkvaliteten i elektriska nät är enbart passiva och använder insamlad mätdata enbart till att bedöma och presentera elkvaliteten i form av vissa nyckeltal beräknade ur historisk data. Elbolagen har uttryckt önskemål om ett kraftfullare system som även klarar att prediktera tillståndet i nätet. Det övergripande målet med detta projekt är därför att utveckla en mjukvara baserad på artificiell intelligens (AI) vilken predikterar framtida tillstånd i elnätet baserat på historiska data samt andra påverkande parametrar så som temperatur, vindhastighet etc.

Förväntade effekter och resultat

Att kunna erbjuda marknaden en mjukvara baserad på AI inom området elkvalitet som predikterar tillståndet i elnätet kommande dygn samt som kan användas för tillståndsbaserat underhåll kommer att innebära ett paradigmskifte. I denna nya generation av mätsystem kommer användaren, tack vare de inbyggda prediktionsalgoritmerna med tillhörande trendanalys, i tid kunna upptäcka onormala tillstånd och åtgärda dessa innan fel uppstår. Denna nya generation av elkvalitetssystem medför ökad kundnytta samtidigt som den ökar Metrums konkurrenskraft på marknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs uppdelat i fem olika arbetspaket (WP). I WP1 vidareutvecklas den plattform som utvecklades i föregående Vinnovaprojekt för automatisk detektion och analys av nätstörningar. I WP2 utökas denna plattform genom att system för prediktering och trendanalys utvecklas. WP3 omfattar utvecklandet av system baserat på AI för tillståndsbaserat underhåll av lindningskopplare. WP4 innefattar pilotinstallationer i verkliga elnät som har till syfte att verifiera tillförlitlighet i lösningen som utvecklats i WP 1-3. WP5 ansvarar för projektledning och dokumentation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.