Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utredning av standardiseringsbehov kopplat till stålindustrins klimatomställning

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid april 2022 - januari 2023
Status Avslutat
Utlysning Utlysningar inom Regeringsuppdrag 2022
Ansökningsomgång Klimatfokuserad standardisering för ökad innovation och konkurrenskraft

Viktiga resultat som projektet gav

Syften: Ge kunskap om metoder för klimatpåverkan från stål och bidra till standardisering och ökad harmonisering inom produktion och användning av stål. Plan för utveckling av standarder. Omvärldsbevakning och sprida resultat. Utfall: Kunskapsspridning på slutseminarium och i slutrapport med förslag kring standardisering. Mål: Industriell samverkan kring klimatnytta. Fallstudier. Utredning av hur standarder kan bidra. Utfall: Projektsamverkan i stålets värdekedja. Fallstudier som visar skillnaden mellan tre olika metoder. Förslag till standardiseringsinitiativ.

Långsiktiga effekter som förväntas

En lång rad aktörer inom stålets värdekedja har deltagit och fått fördjupade insikter om relationen mellan standarder inom klimatområdet och andra initiativ med fokus på organisationers och produkters klimatavtryck samt att påskynda klimatomställningen. Syften och avgränsningar och dess effekter för olika aktörer på marknaden har diskuterats. Resultaten kommer att publiceras i ett gediget referensdokument. Detta förväntas leda till ett större engagemang i standardiseringsarbetet och i förlängningen mera ändamålsenliga standarder för stål med mycket lågt klimatavtryck.

Upplägg och genomförande

Följande moment har ingått: Intressentanalys baserad på enkätfrågor och intervjuer kring användning av standarder och metoder från olika klimatinitiativ samt vad som saknas för klimatarbetet. Inventering av klimatinitiativ och standarder av betydelse för stålets värdekedja. Genomgång av var insatser kan göras i stålets värdekedja i syfte att minska ståls klimatpåverkan. GAP-analys där standarder och initiativ ställs mot förbättringsområden för att identifiera var ytterligare standardisering kan behövas. En workshop och två seminarier. Slutsatser och förslag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2023

Diarienummer 2022-00656

Statistik för sidan