Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Urban politik i mötet mellan transporter, miljö och regional tillväxt: aktörer, konflikter, planer

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 2 990 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom jämförande fallstudier av större planeringsärenden i medelstora städer beskriva och analysera konkreta vardagliga planerings- och beslutsprocesser där avvägningar mellan transportbehov, miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt ställs på sin spets.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas leda till - en kritisk analys av den konkreta urbana planeringspraktiken i skärningspunkten mellan transport-, miljö- och tillväxtpolitiska mål och intressen; - en analys av vilka policylärdomar som kan dras med utgångspunkt i analysen; - ett konkret bidrag till utvecklingen av urban transport-, miljö- och ekonomisk policy som ett verkningsfullt verktyg för att uppnå långsiktiga klimatmål.

Upplägg och genomförande

I projektet kommer fördjupade fallstudier att genomföras i Västerås stad i Mälardalsregionen, örebro stad i Närke samt Linköping i östergötland. Fallstudierna kommer att fokuseras på planerings- och beslutsprocesser i den vardagliga hanteringen av konkreta planärenden som rör etableringar iexterna områden som genererar transporter, t ex handelsetableringar utanför stadskärnan, prioriterade infrastruktursatsningar som t ex motorvägar eller utbyggnader av flygplatser, etablering av nya industri- och arbetsplatsområden utanför stadskärnan, etablering eller utvidgning av godsterminaler och logistikcentra, exploatering eller utbyggnad av attraktiva bostadsområden i städernas utkant samt utvidgning av företagslager. Det empiriska materialet kommer preliminärt att bestå av 1-3 fokusgrupper och 25-30 intervjuer med nyckelaktörer på lokal och regional nivå samt analyser av relevanta plandokument och andra skriftliga material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03203

Statistik för sidan