Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UPPLEV Norr - Utveckling av produkter och processer för livsmedel genom explorativt värdeskapande i norra Sverige

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska universitet Inst f ekonomi teknik & samhälle
Bidrag från Vinnova 400 163 kronor
Projektets löptid november 2021 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning Framtidens mat
Ansökningsomgång Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror

Syfte och mål

Under genomförbarhetsstudien identifierades resurser och kompetenser (generella och råvaruspecifika) som kan behöva kopplas till ett "food lab". Relevant metodik för produkt- och processutveckling i samverkan togs också fram och testades i en serie workshops. Idéer kring affärsmodell för "food lab" utforskades också då det ansågs vara en essentiell del för att labet ska fungera på längre sikt.

Resultat och förväntade effekter

Studien har gett djupare insikter kring möjligheterna att skapa en samarbetsplattform samt test- och utvecklingsmiljö för tekniska lösningar som i sin tur kan skapa praktiska förutsättningar för att utveckla och testa nya produkter och processer för hållbar växtbaserad vardagsmat i norra Sverige. En förväntad effekt är att bidra till att hitta lösningar för cirkulär matproduktion, vilket ställer allt större krav på samarbete mellan olika aktörer inom livsmedelsindustrin.

Upplägg och genomförande

Att arbetet centrerats runt ett fiktivt praktiskt case har gett insikter på en generell nivå kring de behov och krav som ställs på ett food labs erbjudande till intressenter samt underlättat utveckling av metodik för produkt- och processutveckling i samverkan. De olika arbetspaketen som haft fokus på framtagning av potentiellt värdeflöde, resurs och kompetensinventering och utvärdering av hållbarhetsperspektiv har bedrivits parallellt och i hög grad av samverkan inom projektgruppen vilket har medfört bra kunskapsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2022

Diarienummer 2021-03580

Statistik för sidan