Tillgänglighetsperspektiv på systemlösningar för öppen dagvattenhantering

Diarienummer 2017-04909
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Energi och cirkulär ekonomi, Göteborg
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Öppna systemlösningar för dagvattenhantering blir allt vanligare, samtidigt som studier av deras konsekvenser för stadens fysiska och sociala tillgänglighet saknas. Initieringsprojektet syftar därför till att samla en tvärdisciplinär grupp och förbereda närmare studier av dessa lösningar med avsikt att identifiera om och hur de kan vidareutvecklas och anpassas för att bidra till sociala värden såsom inkludering, trygghet, social samvaro och subjektivt välmående innan de börjar implementeras i större skala.

Förväntade effekter och resultat

Initieringsprojektet lägger grunden för ett genomförandeprojekt som ska baseras på normkritisk analys och tvärdisciplinär samverkan för att utveckla både kunskap och konkreta lösningar för mer tillgängliga och inkluderande systemlösningar för öppen dagvattenhantering, inklusive mätetal för hur nyttan kan värderas och kvantifieras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen kommer med hjälp av sitt breda kontaktnät att organisera aktörer (såsom en fokusgrupp med funktekpiloter, städer samt företag), planera upplägg och skriva en ansökan inför ett genomförandeprojekt. Fokus kommer att läggas på att skapa metodik för ett genomförandeprojekt, undersöka hur en normkritisk analys kan genomföras och fördjupa beskrivningen av processen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.