Tillgänglighetsperspektiv på systemlösningar för öppen dagvattenhantering

Diarienummer 2017-04909
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och cirkulär ekonomi, Göteborg
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektet har undersökt hur öppna dagvattenlösningar kan studeras utifrån sociala dimensioner med fokus på tillgänglighet samt skapat underlag för en metodik baserad på ett normkritiskt angreppssätt. Relevanta privata och offentliga aktörer har tillfrågats att delta för att vidareutveckla genomförandeprojekt med utgång i erhållna erfarenheter och de idéer som uppkommit. Lärdomar och insikter från initieringsprojektet utgör grund för fortsatta studier. Underlag för metodik har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Det framkom att tillgänglighetsperspektiv ofta saknas. Krav frångås vid utformning av öppna dagvattenlösningar och det finns stor potential att vidareutveckla dem så att de genererar sociala värden såsom ökad tillgänglighet och rekreation för människor oavsett funktionalitet. Det bottnar i en rättighetsfråga. Initieringsprojektet har redan gett frågan uppmärksamhet och genererat ett antal projektidéer att arbeta vidare med, både genom gestaltning och produktutveckling, demoprojekt samt underlag till kommuner för dagvattenplanering ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Upplägg och genomförande

Med hjälp av litteraturstudier positionerade sig projektet till begreppet tillgänglighetsdesign. Krav, rekommendationer och strategier gällande tillgänglighet och dagvatten studerades. Tjänstepersoner och andra i sektorn intervjuades för att skapa förståelse för hur perspektiven samverkar, eller inte samverkar idag. Fallstudier av platser med öppna dagvattenlösningar genomfördes. Det framkom tydligt behov av metodik baseradpå ett normkritiskt angreppssätt men den behöver anpassas efter kontext. Underlag för metodik presenteras i rapport.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.