Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Therapeutic cancer vaccine for test in human

Diarienummer
Koordinator IMMUNICUM Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 499 202 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - mars 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att genomföra en klinisk fas I/II-studie på 12 patienter med metastaserande njurcancer som behandlades med cancervaccinet INTUVAX. Primärt mål med studien var att studera vaccinets säkerhet och sekundära mål var att studera olika effektparametrar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inga vaccinrelaterade allvarliga biverkningar har rapporterats och det finns tydliga tecken på tumörspecifik immunaktivering. Medianöverlevnaden för patienter med dålig prognos har redan med god marginal passerat förväntad medianöverlevnad för patienter som får standardbehandling som dessutom förknippas med flertalet allvarliga biverkningar. Baserat på data som samlats i den avslutade fas I/II-studien så planerar nu Immunicum en uppföljande fas II-studie.

Upplägg och genomförande

Fas I/II-studien föregicks av flertalet prekliniska försök tillsammans med konsultbolag där Immunicum bland annat studerade vaccinets effekt, säkerhet och biodistribution i råttmodeller. Baserat på lovande data från djurförsöken så skickades en ansökan in till Läkemedelsverket om att få genomföra en klinisk studie på 12 patienter med metastaserande njurcancer. Förberedelse och genomförande av den kliniska prövningen skedde i samarbete med ett s.k. Contract Research Organization. Produktion av vaccinceller skedde i samarbete med Cancer Center Karolinska.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00481

Statistik för sidan