Testbädd för elektrolys och vätgaslagring i en energisystemkontext

Diarienummer 2017-02288
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, Lund
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka, konkretisera behov och möjligheter till etablering av svensk testbädd för utveckling, utvärdering och demonstration samt formulering av kompetenstjänster inom: - Olika elektrolystekniker för produktion av förnybar vätgas, syrgas - Olika lagringstekniker för vätgas - Olika elektrolystekniker och/eller vätgaslagringstekniker i en energisystemkontext, t.ex. i form av reglerkraft- och energilager, i samspel med industriell restvärme och/eller termokemiska omvandlingsprocesser för biodrivmedel- och/eller kemikalieproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Testbädden förläggs vid RISE ETC i Piteå, där en befintlig pilotpark med olika vätebehövande bioraffinaderiprocesser kopplas ihop och blir en del av testbädden. Testbädden erbjuder externa aktörer möjligheten att testa olika koncept i en komplett värdekedja och därmed få fram underlag inför kommersialisering. Ett exempel kan vara framställning och uppgradering av pyrolysolja. Ett annat exempel är hur CO/CO2 från biomassaförgasning kan användas för syntes av biodrivmedel när extra väte tillförs samtidigt som syret från elektrolysen nyttjas som oxidationsmedium i förgasaren.

Planerat upplägg och genomförande

Testbäddens planeringsfas (170831-180831) delas upp i 3 arbetspaket (AP): AP1. Behovsanalys. Testbäddens behov identifieras, analyseras genom workshops, enkäter, djupintervjuer med nyckelpersoner från potentiella intressenter. AP2. Omvärldsanalys. Analys av testbäddens nationella & internationella positionering, undersökning av testbäddens kompetensbehov, marknadserbjudande, affärsmodell. AP3. Genomförandeplan. Identifiering & specifikation av testbäddens behov av hård- och mjukvara, planering av efterföljande projekterings- och realiseringsfas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.