Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TailorDose®-CPA: Individanpassad cancerbehandling med cyklofosfamid

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har med hjälp av patenterad analysteknologi tagit fram en lösning för att med hjälp av endast två provtagningstillfällen göra en farmakokinetisk bestämning av läkemedelskoncentrationen i blodet hos bröstcancerpatienter som får EC-behandling. Detta ger en helhetsbild av behandlingens effekt och möjliggör en personlig dosjustering av cytostatika. Vi har i kontakten med KOL och vårdgivare kommit till insikten att även om ett stort intresse för tjänsten finns, kräver vägen till marknad ytterligare klinisk validering för att säkra patientnytta.

Långsiktiga effekter som förväntas

Anslaget från Vinnova har resulterat i en förbättrad och validerad analysmetodik för koncentrations-bestämning av läkemedel i blodet hos patienter som får EC-behandling vid bröstcancer. Vi har startat upp en nu pågående klinisk läkemedelsstudie i samarbete med Karolinska sjukhuset och har i dagsläget ca 50 bröstcancerpatienter inkluderade. Metoden kan statistiskt valideras (exponering vs toxicitet) när patient 100 har inkluderats. Validerad metodik innebär att vi i nästa steg har underlag för att utföra dosjusteringar i patient under pågående terapi.

Upplägg och genomförande

Vi har i samarbete med KI drivit den kliniska studie som krävts för att statistiskt validera utfallet av mätmetodiken in vivo. I retrospektiv kan vi se att vi var optimistiska i vår bedömning kring den tid som krävts för att sköta tillstånds- och prov-logistik och vår initiala tidsplan har inte hållit. Vår analys av vårdgivares och vårdtagares behov samt av logistikkedjan för implementering i vården har lett till justeringar i produktens tänkta utformning, samt insikter om vilken utförlig klinisk dokumentation som krävs innan vår produkt kan upphandlas av landstinget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05002

Statistik för sidan