Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemledning och lärande kring innovativa miljöer i Norra Mellansverige III

Diarienummer
Koordinator REGION VÄRMLAND-KOMMUNALFÖRBUND - Region Värmland
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

SLIMprojektet har sedan starten betonat kluster som ett verktyg för regional utveckling och förbättrat innovationsklimat. Det finns en lång forskningstradition som visar på kopplingarna mellan klusteroch innovationer. Tanken är därför ganska naturlig att politiken, bland annat genom regionalpolitiken, forskningspolitiken, innovationspolitiken och näringspolitiken, aktivt kan bidra till klustertillväxt och klusterdynamik.I projektet har vi arbetat utifrån en systemsyn, det vill säga att få olika delar av de offentliga resurser som satsas på förnyelse och företagande att samordna sig. Projektet har därför aktivt arbetat för att stötta de regionala klusterinitiativen genom aktiviteter som direkt och indirekt stärkt klusterinitiativens förmåga att bidra till att utveckla regionens näringsliv. Genom att mäta och utvärdera effektiviteten i klusterinitiativens arbete har klusterinitiativen fått tillgång till ett kraftfullt verktyg för att strategiskt och effektivt utveckla sina styrkor och förbättra sina svagheter i den fortsatta kluster-utvecklingsprocessen.En sammanställning av resultat och publikationer med länkar återfinns i sep. bilagaSLIMprojektets arbete med lärprocesser för systemledning har bland annat lett till att klusterutvecklingsarbetet har förtydligats i Norra Mellansverige och att klusterinitiativ som verktyg för regional utveckling har implementerats i respektive regioners strategiska utvecklingsarbete genom Värmlandsmodellen 2.0 (Värmlands klusterstrategi), Innovationsagenda Dalarna och Innovationsstrategi Gävleborg.Att SLIM har varit ett kunskapsbildande lärprojekt bekräftas av Per Persson, chef för Tillväxtverkets regionala kontor i Norra Mellansverige, som säger att SLIM har skapat ett system för regionalt lärande (ur ´SLIMfilmen´ som presenterades på klusterkonferensen 2013).Ny modell för att utvärdera effekter av regionala klustersatsningar:I SLIMprojektet har metoder för utvärdering av mätbara klustereffekter utvecklats, och en modell som mäter klusters effekter ur ett flertal olika perspektiv har tagits fram. Modellen Care of Measuring Cluster Effects bygger på såväl enkäter som intervjuer och ekonomiska utvärderingar, och är utformad för att utvärdera såväl de förväntade och uppenbara effekterna som de mer subtila indirekta effekterna som uppstår i klusterutvecklings-arbetet. Mätmetoden innebär att man genom tre olika perspektiv betraktar effekterna av klusterutvecklingsinsatserna i enskilda klusterinitiativ. Metoden, beskrivs i rapporten ´Clusters in North Mid Sweden SLIM Evaluation Report 2013´ och ´A Theorybased Triangulation Approach to Impact Evaluation TheMCET Method Revisited´ som återfinns i SLIM projektets rapportserie. Samt i skriften Building the Cluster Commons (Sölvell, Williams 2012). Gemensamt för Värmland, Dalarna och Gävleborg är att kunskaper och erfarenheter från SLIM-projektet rörande kluster och klusterutveckling nu prioriteras i regionernas strategier och program för regional utveckling som utarbetas under 2013. Under hela SLIM-projektet 20072013 har regionernas näringslivsstrateger varit delaktiga i aktiviteter och resultat, vilket har bidragit till att projektarbetet har integrerats i ordinarie verksamheterNationellt har SLIM projektet arbetat tillsammans med Tillväxtverket, Vinnova, näringsdepartementet och andra departement samt i de processer som bland annat IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin)genomfört i anslutning till att innovationsstrategin för Sverige blev klar hösten 2012. Ett stort antal insatser gjorts på såväl nationell som internationell nivå för att sprida kunskap om regionens klustersatsningar och dess effekter.Projektet har varit så aktivt på den nationella arenan att SLIM blivit igenkänt som ett varumärke även om det inte var avsikten från början. Främst har det handlat om att utvecklade kontakter, nätverk, mötesplatser, plattformar för kunskapsutveckling och lärande men också om att väcka kritiska frågeställningar om tillväxtarbetet från interregional till nationell nivå.Det kanske mest framträdande är SLIM:s arrangemang av nationella klusterkonferensen under sammanlagt fem år som har varit mycket uppskattad. SLIM III har varit uppmärksammat på Almedalsveckan varje år. En presentation av projektet gjordes i november 2012 för näringsministern Annie Lööf på Rosenbad i ett nationellt forum för regionpolitiker. SLIM har deltagit på världens största klusterkonferens (TCI) vid flera tillfällen och nu senast i Danmark 2013. Från Norra Mellansverige deltog 25 personer av totalt ca 300 deltagare genom ett arrangemang av SLIM som gjorde ett starkt intryck. Under perioden har projektet även deltagit i två omgångar av Regio Stars Awards. 2011 vann SLIM med modellen för effektutvärdering. 2013 kom SLIM till final för det utvecklade samarbetet mellan akademi och kluster. 2013 presenterade Region Värmland sitt arbete med att koppla ihop akademi med näringsliv på Open Days i Bryssel som ett gott europeiskt exempel.En bekräftelse på bland annat ett framgångsrikt policyarbete är att två av de tre nya klusterorganisationerna som är nya Vinnväxtvinnare och med tio års finansiering genom Vinnova återfinns i Norra Mellansverige: Future Position X och The Paper Province. Effekter av framgångsrikt policyarbete märks indirekt genom SLIM:s egen effektutvärdering som visar på goda resultat för nästan alla klusterinitiativ. Nationella och internationella jämförelser gör det också tydligt att det i Norra Mellansverige finns klusterinitiativ i världsklass som även är kända i det internationella klustersamfundet.Projektet har systematiskt arbetat med att etablera och förstärka triple helixsamarbeten mellan akademi, näringsliv och regionförbunden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01827

Statistik för sidan