SWElife Kompetens, Kapital och Kapacietet

Diarienummer 2015-06723
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 2 083 158 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syfte är att: - forskningsidéer ska nå hela vägen till konkreta innovationer och komma både patienter och samhälle till nytta - bidra till att fler kliniska studier i Sverige genomförs Projektets mål är att: -stärka innovationskapaciteten i life science-ekosystemet genom att bygga kompetens inom tidiga projekt och SMEs via etableringen av regionala koordinatorer och verktyget Hands-on -öka intresset för och kunskapen kring kliniska studier hos klinisk yrkesverksamma

Resultat och förväntade effekter

Under projektperioden har arbetsmetod för Swelife Hands-on utvecklats och testats iterativt. Detta har skett tillsammans med de 6 regionala koordinatorerna. Som resultat används nu Hands-on som ett projektstöd till alla som söker Swelifes utlysningar. De regionala koordinatorerna får ett utbyte sinsemellan och kan samskapa fördjupad kunskap kring både affärsutveckling inom Life science och utlysningsprocessen. Med hjälp av projektstödet har kursen Klinisk prövningsmetodik breddat sin målgrupp för att möta behovet av ökad kunskap kring kliniska prövningar.

Upplägg och genomförande

Regionala koordinatorer har etablerats för att täcka områdena Södra Sverige, Västra Sverige, Östra Mellansverige, Stockholm och Norra Sverige. Hands-on har implementerats som ett projektstöd vilket erbjuds alla projekt som söker en Swelife-utlysning. Detta är en pågående process som behöver kontinuerlig utveckling för att möte aktuellt behov från både projekt och stödsystem. Kursen klinisk prövningsmetodik är en kurs som får en bred målgrupp och genomförs under 2019.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.