SWElife kartläggning nationella nätverk

Diarienummer 2017-04721
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 522 500 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Företagen har svårt att hitta rätt för att få stöd med ansökningar, rådgivning och vägar in till hälso-och sjukvården. Därför finns ett behov av ökat samarbete mellan innovationsstödssystemet, strategiska innovationsprogram m.fl. och innovationsstödstrukturen inom hälso- och sjukvården. Målet är att genomföra en första kartläggning av dessa nationella nätverk för att få en beskrivning av verksamhet, målgrupper, arbetssätt och samarbetspartners. Studien ska också, om möjligt, fånga upp potential i samverkan mellan organisationer

Förväntade effekter och resultat

Kartläggningen ska resultera i en rapport som innehåller sammanställning, analyser och om möjligt förslag i hur samverkan kan ske och vad den ska bestå i. Resultatet från kartläggningen ska ligga till grund för SWElifes arbete med att utveckla pilotprojekt som ska testa utökad samordning mellan parter i det innovationsstödjande systemet i Sverige med syftet att skapa ökad måluppfyllelse för samtliga parter. På lång sikt skulle en bättre samverkan leda till ett förbättrat flöde av produkter, tjänster och metoder som skulle kunna komma samhället och patienten till nytta

Planerat upplägg och genomförande

I denna förstudie ska intervjuer genomföras med representanter från 24 olika organisationer som ingår i följande nationella nätverk: Swelife, MedTech4Health, Kliniska studier Sverige, ”innovationsslussar” inom hälso och sjukvård. Intervjuerna syftar till att dels ge en övergripande bild av organisationernas verksamheter, dels ska de fånga upp potential i samverkan mellan nätverk och organisationer. Frågemodellen som används delas upp på: faktafrågor, perspektivfrågor, möjlighetsfrågor och handlingsfrågor och utförs av en upphandlad konsult.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.