Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SVIPS - Samverkan för värdebaserad vård inom psykiatrin

Diarienummer
Koordinator WeMind AB - WeMind
Bidrag från Vinnova 1 518 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med SVIPS är att förbättra svensk psykiatri genom samverkan kring hur vården skall följas upp och utvärderas. Målet med projektet var att införa ett värdebaserat uppföljningssystem för depressionspatienter i tre landsting på 6-7 psykiatriska mottagningar. Uppföljningssystemet skulle driftsättas så att det blev möjligt för alla landsting att ansluta sig. SVIPS har uppnått dessa mål. SVIPS har dessutom kommit mycket längre än förväntat i och med att Centrum för psykiatriforskning nu tagit på sig huvudmannaskapet för införandet av SVIPS i hela landet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det saknas idag ett uppföljningssystem för vård av depressionspatienter. Det behövs en uppföljning som både tar hänsyn till de kostnader som vården medför och de behandlingsresultat som vården ger. Då depression utgör en av de stora folksjukdomarna bedöms det angeläget att skapa dylika uppföljningssystem som även låter patientens egen bedömning av hälsoutfall spela en tydlig roll. Ett sådant system bedöms vara till nytta för såväl patienter, aktörer inom det psykiatriska sjukvårdsområdet som beställare av sjukvård.

Upplägg och genomförande

Under tre år har projektet SVIPS, finansierat av VINNOVA bedrivit ett utvecklingsarbete som lett fram till dagens system för utvärdering som införts i tre landsting. Arbetsgruppen har stått för projektledning, forskning, brukarperspektivet, beställarperspektivet och förankring. I arbetsgruppen har brukare, profession och forskning varit representerad. Styrgruppen har styrt projektet mot uppsatta mål och i styrgruppen har brukare, profession, forskning och beställare varit representerade. Referensgruppen har varit konsulterande till arbetsgruppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2015-05919

Statistik för sidan