Studie Testbädd Sverige

Diarienummer 2018-02821
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020

Syfte och mål

Regeringen har uppdragit åt Vinnova att etablera en nationell samordnande funktion för stärkt test- och demonstrationsverksamhet som en del av Testbädd Sverige. I uppdraget ingår även att genomföra en studie i syfte att utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige i samverkan med berörda aktörer och intressenter. En framtagen skiss på studien har tagits fram av Vinnova, men det finns ett behov att vidareutveckla den och precisera resonemang och förslag. Målet med projektet är att komplettera och färdigställa studien.

Förväntade effekter och resultat

Studien ska utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige i samverkan med berörda aktörer och intressenter. Den ska särskilt behandla en rad frågor i enlighet med Vinnovas uppdrag, samt ansvars- rollfördelning för statliga aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Studien genomförs med utgångspunkt i det upparbetade materialet som Vinnova tagit fram, och kompletteras med intervjuer med relevanta aktörer samt annan nödvändig datainsamling. Samråd sker med nyckelaktörer inom test- och demonstrationsverksamhet samt investeringsfrämjande, särskilt RISE och Business Sweden. Studien genomförs av forskare vid Stiftelsen Blue Institute. Kartläggning, intervjuer och analys görs under augusti och september 2018, varefter samråd med Vinnova sker. Studien färdigställs enligt ovan och ska vara klar den 12 oktober 2018.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.