STRATEGISKT FÖRNYELSEARBETE INOM SVENSK INDUSTRI

Diarienummer 2017-04972
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonmiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 996 591 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Ansökan rör en ur innovationspolitisk synvinkel central men hittills knappast alls studerad frågeställning, nämligen hur integrationen av företagsenheter i Sverige i globala företagsstrukturer påverkar förutsättningarna för förnyelseinvesteringar i de svenska enheterna.

Förväntade effekter och resultat

Öka kunskapen om företagens strategiska förnyelsearbete, vilka eventuella fördelar och svårigheter man ser i att vara lokaliserad i Sverige, och hur man genom näringspolitiska satsningar kan bidra till och påverka detta

Planerat upplägg och genomförande

insamlande av sekundärdata och företagsintervjuer (ca 30-40 st)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.