Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

STRATEGISKT FÖRNYELSEARBETE INOM SVENSK INDUSTRI

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonmiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 986 756 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att studera hur strategiskt förnyelsearbetet inom svenska och utlandsägda tillverkningsföretag i Sverige påverkas genom att de ingår i globala värdekedjor. Vi samlade in ett stort empiriskt material, inkl. företagsintervjuer, som generellt visar att förnyelsearbetet inte påverkats negativt till följd av att man ingår i globala värdekedjor. Detta är en intressant, viktig iakttagelse för att förstå dynamiken inom tillverkningsindustrin i Sverige, dessutom kan vår insamlade data och de företagskontakter vi byggt upp vara värdefulla vid fortsatta studier

Långsiktiga effekter som förväntas

Våra resultat visar att strategiskt förnyelsearbete inom tillverkningsföretag i Sverige generellt sett inte tycks påverkas negativt om dessa ingår i globala värdekedjor, vare sig bland svenska eller utlandsägda företag. Detta är en intressant, viktig iakttagelse för att förstå dynamiken inom tillverkningsindustrin i Sverige och kan utgöra en viktig del i utformandet av svensk innovationspolitik där upprätthållandet av internationella kontakter och samverkan är väsentligt

Upplägg och genomförande

Studien baserades på empirisk data från över 50 svenska och utlandsägda verkstadsföretag i Sverige, varav 24 intervjuer med företrädare medelstora företag, valda för att de kunde antas vara utsatta för ett starkt omvandlingstryck. De svenska och utlandsägda företagen jämfördes därefter vad avser deras strategiskt förnyelsearbete och om detta påverkades till följd av att företagens verksamheter ingår i globala värdekedjor. Analysen visade endast små skillnader mellan svenska och utlandsägda företag, och att det generellt inte var till nackdel att ingå i globala värdekedjor

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2017

Diarienummer 2017-04972

Statistik för sidan