Strategies and Standards for Smart Swedish Industries

Diarienummer 2017-03494
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet

Syfte och mål

Runt om i världen, inkl Sverige, pågår intensivt arbete med att digitalisera industrin vilket kräver gemensamma internationella standarder. Projektets syfte och mål är att para ihop svensk industrinära forskning relaterad till Smart industri å ena sidan, med de svenska standardiseringsorganisationerna med sina kanaler ut till den internationella arenan å andra sidan, starta upp ett nationellt engagemang, föra ut svenska resultat till den internationella arenan, och därmed ta en plats som ett ledande föregångsland inom Smart industri.

Förväntade effekter och resultat

Effekter: ökat svenskt engagemang inom smart industri, bättre förståelse för påverkansmöjligheterna på internationella standarder Resultat: fler svenska bidrag till de nya internationella standarderna inom smart industri

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska sammanföra aktörer inom svensk industrinära forskning (dvs projektledare inom PiiA och Prod2030) med de svenska standardiseringsorganisationerna (dvs ISO/SIS och IEC/SEK). Genomförande: - Ett första fysiskt möte är planerat till 17 januari. - fler fysiska möten kommer ordnas - stötta fler att representera Sverige som internationella experter inom ISO och IEC arbeten relaterade till Smart industri - se fler svenska bidrag till de nya internationella standarderna inom smart industri

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.