Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Statistik för mjukvaruområdet

Diarienummer
Koordinator TEKNIKFÖRETAGENS BRANSCHGRUPPER I SVERIGE AB - Swedsoft
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet, att utarbeta och verifiera en metod för att belysa nuläge och framtida behov av kompetens inom mjukvaruområdet för svenskt näringsliv, anses vara väl uppnått. Något som även målen att sammanställa statistik som belyser mjukvarans betydelse för svenskt näringsliv ur ett antal perspektiv, anses vara. För att nå långsiktig effekt bör undersökningen göras återkommande, varje eller vartannat år. Finansiering för detta söks fortsatt och är en fråga som drivs vidare av Swedsoft.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det primära resultatet av projektet är att det för första gången någonsin gjorts en branschöverskridande, statistisk kartläggning av mjukvarans roll för svenskt näringsliv, och att denna entydigt visar att mjukvara är en avgörande, och allt viktigare förutsättning för svenska bolags framgång oavsett bransch, bolagsstorlek eller region. Effekter av denna, numera belagda kunskap, är svår att överblicka. En önskan är den resulterar i politiska åtgärder, något Swedsoft kommer fortsätta verka för.

Upplägg och genomförande

Projektets kärngrupp har ansvarat för genomförande. Till projektet har även en referensgrupp, från akademi och näringsliv, och deltagare på workshops runt om i landet bidragit. Detta för att få breda perspektiv. Från insamlad input har enkätfrågor sammanställts, vilka genomgått mätteknisk granskning av SCB. SCB har genomfört djupintervjuer och datainsamling från 3000 företag i ett stratifierat urval. Kärngruppen har sammanställt en rapport, presenterad vid event runt om i landet och i Riksdagen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05273

Statistik för sidan