Stadens roll i innovationssamverkan för hållbara städer – Vinnovas bidrag till systemomställning i tre svenska städer under 2010–2017

Diarienummer 2017-02872
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur och i vilken utsträckning Vinnova-insatser avsedda att utveckla en specifik förmåga med bäring på stadens funktion i sig tillsammans med andra insatser, skapat olika former av intellektuellt kapital (struktur- och humankapital) som bidrar till att utveckla städers roll att hantera komplexa urbana samhällsutmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är en effektstudie och avser skapa kunskap om vilka avtryck i form av struktur- och humankapital som Vinova-stödda samverkansprojekt givit och hur dessa påverkat städers roll som arena för systemomställning. Vidare avser projektet bidra med kunskap om städers roll för innovation, visionsskapande, samverkan och lärande samt vilka faktorer som bidrar till att utveckla denna roll och vilka former av stöd städer önskar i detta arbete.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tar utgångspunkt i de tre städerna Göteborg, Lund och Borås och de Vinnova-stödda projekt som bedrivits under 2010-2017 där olika stadsutvecklingsutmaningar adresserats i samverkan. För Göteborg kommer transportrelaterade projekt att dominera analysen, i Lund projekt relaterade till utvecklingen av EES anläggningen och i Borås är det avfallsrelaterade projekt som dominerar. I var och en av städerna genomförs ca 20 intervjuer med representanter för såväl projekten som för staden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.