Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stadens roll i innovationssamverkan för hållbara städer – Vinnovas bidrag till systemomställning i tre svenska städer under 2010–2017

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 199 927 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den här studien undersöker hur Vinnovas insatser har bidragit till att utveckla svenska städers förmåga att arbeta med systeminnovationer för en hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att bidra till en konceptuell förståelse för hur statligt innovationsstöd påverkar städers arbete med komplexa samhällsutmaningar och vilka möjligheter och svårigheter som dagens utformning av statliga innovationsinsatser innebär på lokal nivå.

Långsiktiga effekter som förväntas

En samlad bild av det empiriska materialet visar att städer håller på att växa fram som en ny nivå i det svenska innovationssystemet men att det samtidigt krävs en hel del arbete innan svenska städer har den transformativa kapacitet som krävs för att strategisk styra staden som innovationsarena. Eftersom utmaningarna pekar på behovet av att utveckla delvis nya styrformer på statlig såväl som på kommunal nivå för att bedriva innovations- och utvecklingsinsatser, så finns det skäl att stärka båda dessa aktörers förståelse av området och den roll som de har för att främja detta arbete.

Upplägg och genomförande

Studien är i första hand kvalitativ och dess empiriska material omfattar ett väl avvägt urval av Vinnovas insatser under 20102016 i tre svenska städer: Göteborg, Lund och Borås. I dessa städer har flera olika aktörer med stöd av Vinnova bedrivit projekt med kopplingar till stadsutvecklingsområdet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 juni 2017

Diarienummer 2017-02872

Statistik för sidan