Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF-Effektanalys 2016-2017

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 1 288 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets frågor syftar till en kvalitativt baserad förståelse för medverkan och effekt av VINNOVA-stöd för ett urval SMF med bred VINNOVA-medverkan (dvs. både SMF-stöd och konsortiebaserade stödformer). Mot bakgrund av detta har frågorna i studien inkluderat tre typer av påverkan och effekter: Direkta effekter (projektens påverkan på företaget) Spillovereffekter (projektens och företagets påverkan på andra aktörer) Effekter på systemets funktioner (projektens och företagets påverkan på systemet, samt andra (samverkans-) aktörers påverkan på systemet)

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att det är en liten andel av företagen som svarar för en stor del av värdeskapandet. En knapp handfull företag uppvisar en kraftig tillväxt som direkt resultat av projektfinansieringen. Dock konstateras att företagens samverkan med andra aktörer i majoriteten av fallen resulterat i ekonomiska spillovereffekter för samverkanspartners. Det är också tydligt i analysen att dessa SMF har en frekvent och omfattande påverkan på systemets funktioner. Särskilt tydligt är detta för systemets kunskapsutveckling och det entreprenöriella experimenterandet.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade både kvantitativa och kvalitativa studier. Vinnova ansvarade övergripande kartläggning av de 1341 företag som fått stöd via Vinnovas SMF-program (mellan 2001 och 2015). I ett andra steg valdes en mindre population företag ut för en tvärsnittsanalys (88 SMF), där dessa kvantitativa data kombineras med kvalitativ information via telefon-intervjuer med direkt involverade SMFs. I ett tredje steg valdes ett mindre antal SMF:s ut för personliga intervjuer. Detta resulterade i tolv fallstudier, med effekter på såväl företags-, som samverkans- och systemnivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04362

Statistik för sidan