Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Signaturanpassning av bredbandiga skrovintegrerade antennaperturer (version 2)

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 087 500 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - oktober 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Den teoretiska studien har visat på olika möjligheter och begränsningar i att kombinera olika tekniker för signaturanpassning. Väsentlig funktionalitet har implementerats och validerats i beräkningsverktyget, vilket har möjliggjort omfattande utvärderingar av de teoretiska konceptförslagen. Extremt låga signaturnivåer har erhållits med undantag för låga frekvenser och vissa vinkelsektorer. Dessa specifika frågeställningar bör studeras vidare för att uppnå ännu bättre resultat

Långsiktiga effekter som förväntas

De teoretiska resultaten och det förbättrade beräkningsverktyget är direkt överförbara till skarpa projekt som kräver låg signatur eller till att använda i internationella samarbetsprojekt inom området. Detta ökar industrins kompetens både vad gäller utveckling och integration av sensorer med extremt låg passiv signatur. Svensk flygindustris förmåga att konkurrera bedöms därmed stärkas och bidra till en förbättrad internationell position. Redan goda samarbeten mellan industri och högskola har förstärkts.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan industri och högskola med Saab som kravställare och projektledare. LTH har bidragit med teoretiska studier och beräkningar, Efield har utökat funktionaliteten hos beräkningsverktyget, så att signaturåtgärder kan analyseras av Saab. På så vis har respektive part bidragit med sin unika spetskompetens. Arbetet har bedrivits med kvartalsvisa uppföljningsmöten där alla parter har bidragit med uppnådda resultat och diskuterat inriktning för nästkommande period. Däremellan har idéer och resultat utbytts mellan deltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01261

Statistik för sidan