Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

SiCAT - Metallåtervinning ur SiC-baserade bilkatalysatorer

Diarienummer
Koordinator SCANARC PLASMA TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 737 219 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har studerat inflöde av material till en industriell anläggning för återvinning av platinsgruppmetaller ur bilkatalysatorer baserade på kiselkarbid. Studien ska bidra till optimering av kedjan från mottagande av råmaterial tills dess det matats in i smältprocessen. Projektet har inkluderat tester och resultatutvärdering med huvudsakligt mål att eliminera flaskhalsar i en framtida industriell anläggning. Konkret mål är att återvinna maximal andel platinagruppmetaller ur insatsmaterialet med minimala hanteringsförluster och minimal tidsåtgång och att kunna utnyttja erfarenheter från pilotförsök vid design och konstruktion av en fullskaleanläggning.

Resultat och förväntade effekter

Pilotförsöken har påvisat resultat som varit viktiga inför framtida konstruerande av fullskaleanläggning, bland annat gällande yt/volymförhållandet som påverkar temperatur och omrörning. Hypotesen att behöva reducera materialet till 0,1% kol har kunnat omvärderas till att processen klarar material med uppemot 1% kol vilket kan spara tid och energi. De viktiga metallerna har enligt massbalans återvunnits till 54 respektive 110% i pilotförsöken. Dessa procentsatser indikerar åtgärdande av brister i analysförfarandet som en förbättringspotential i det fortsatta arbetet.

Upplägg och genomförande

I det första arbetspaketet kartlades materialflödet in till processen. Därvid identifierades eventuella krav på förbehandling och fastställdes en kravspecifikation på materialhanteringen i hela kedjan från mottagande till inmatning i smältprocessen. Därefter konstruerades designförslag som sedan testades i pilotskala i två olika testomgångar. Efter testerna har resultaten utvärderats och massbalanser har tagits fram. Resultaten ska ligga till grund för beslut om slutgiltig design gällande hur materialhantering och logistik skall utföras i en industriell anläggning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00090

Statistik för sidan