Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sekventiell simulering av gjutning och bearbetning

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att försöka sammanlänka gjutsimulering och bearbetningssimulering för att få mer korrekta egenskaper i slutprodukt. Målet med projektet är att vid projektslut ha identifierat svårigheterna med sekventiell simulering mellan gjutning och skärande bearbetning för att kunna starta ett större forskningsprojekt där hela verifieringskedjan sammanlänkas och verifieras. Det är först när dessa båda viktiga steg i tillverkningskedjan av en gjuten komponent inkluderas som realistiska bedömningar av produktens verifiering kan göras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att sammanlänka två av de centrala delarna i tillverkningsprocessen för gjutgods genom simulering innebär stora möjligheter för gjuteribranschen. Användandet av metodiken kommer att möjligöra produktion av mer optimerade produkter vilket ger större vinstmarginaler och mindre miljöpåverkan. Tanken är att i framtiden kunna simulera hela tillverkningskedjan fram till färdig komponent och därefter uppkomna driftslaster. I denna hypotesprövning avses endast gjutning och bearbetning sammanlänkas.

Upplägg och genomförande

Strategi för att lyckas med simuleringar av olika delprocesser i en produkts framtagande är överföringen av information mellan de olika simuleringarna. Det är viktigt att produktens status (t.ex. spänningstillstånd) verkligen kommer in som startvärde in nästa steg i kedjan. I arbetet kommer uppbyggandet av restspänningar att studeras. Projektet kommer att delas upp i fyra olika arbetspaket, AP. Parallellt med dessa fyra aktivitet kommer projektledning och informationsspridning att äga rum. AP1 - Konceptstudie, möjliga överföringsformat för informationen från gjut- till bearbetningssimulering undersöks AP2 - Simulering, artificiell komponent simuleras under tillverkningsprocessens olika steg AP3 - Utvärdering, resultaten från simuleringarna utvärderas AP4 - Metodikspridning, en artikel skrivs med målet att publiceras på en internationell konferens

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03989

Statistik för sidan