Samverkansintegrerat Kvalitetssystem för Ökat Nyttiggörande (SKÖN)

Diarienummer 2017-03520
Koordinator Linköpings universitet - Universitetsledningen
Bidrag från Vinnova 9 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets primära mål är att, utifrån ett verksamhetsutvecklande perspektiv, underlätta arbetet med att bygga ett robust sammanhållet kvalitetssystem för ett lärosätes kompletta uppdrag.

Förväntade effekter och resultat

Effekter av projektet förväntas vara en kunskapsbank, ett erfarenhetsutbyte som resulterar i verksamhetsutveckling till gagn för både de enskilda lärosäten som ingår men även för lärosätens samverkanspartner och andra, exempelvis olika forskningsfinansiärer. Resultat från projektet kan också ge input för ett nationellt kvalitetssystem för utvärdering av UoH:s kompletta uppdrag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet fokuserar på en gemensam sammanställning av good-practice och kunskapsutbyte mellan de lärosäten som aktivt arbetar med kvalitetsutvärdering av forskning och utbildning inklusive tillgängliggörande och nyttiggörande av kunskap samt genom analys av befintliga modeller för kvalitetsutvärdering, nationellt såväl som internationellt. Projektet ämnar vidare studera hur en samverkanspartsdialog och -värdering kan utformas och hur resultat från denna kan tas om hand i ett kontinuerligt verksamhetsutvecklings- och kvalitetsperspektiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.