Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Inst. för molekylärmedicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 7 149 292 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2022
Status Pågående
Slutrapport Slutrapport_Swelife-Diabetes 211014.pdf (pdf, 1082 kB)

Syfte och mål

Diabetesvården i Sverige behöver starkare samverkan mellan olika aktörer och resurseffektiv, pragmatisk klinisk forskning på nya behandlingsalternativ. Vi vill kombinera innovativa digitala verktyg med inom- och tvärprofessionella nätverk för att stimulera samtal, möjliggöra resurseffektiva kliniska diabetesstudier och påskynda utvecklingen mot värdebaserad vård och individualiserad vårdplanering. Diabetesvården kan därmed göras mer individ-, värde- och evidensbaserad.

Förväntade effekter och resultat

Mer effektivt utnyttjande av digital kompetens inom diabetesvård och diabetesforskning. Fler och bättre kliniska diabetesstudier bland både barn och vuxna. Snabbare spridning av tankar, idéer och resultat genom upparbetade tvärdisciplinära professionella nätverk. Ökad evidensbas för prevention och behandling av diabetes genom synergistiska effekter av innovativa digitala lösningar och tät samverkan. Verktyg för värdebaserad utvärdering av utförd vård och kliniska studier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets tekniska delar utvecklar (1) en digital verktygslåda för pragmatiska kliniska prövningar respektive (2) en plattform för värdebaserad uppföljning och analys av vårdprocess. Delarna kan kombineras och är generaliserbara till andra sjukdomsområden. Nätverksdelarna samlar vårdenheter för barn och vuxna, akademi, företag, patientorganisationer m fl regionalt och nationellt. Här finns mötesplatser där bl a de digitala lösningarna kan presenteras, diskuteras och appliceras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 april 2022

Diarienummer 2017-05319

Statistik för sidan