RFID teknologi för FashionTech för ökad spårbarhet och effektiviserad sortering vid end-of-life

Diarienummer 2016-04381
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 2 148 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång 2015-07064-en

Syfte och mål

Inom retail hanteras komplexa, textila material sammansatta av ett flertal fibertyper, färgade med olika typer av infärgningssystem och i många fall med olika typer av ytbehandling. För att möjliggöra effektiviserad spårbarhet samt väsentligt förbättra hanteringen av textila material vid end-of-life krävs innovativa lösningar, främst avseende sortering för ökad möjlighet för textilåtervinning. Detta projekt avser undersöka och utvärdera möjligheterna för RFID-teknologi inom FashionTech.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att lägga en grund för en gemensam bransch-standard för RFID-märkning av kläder samt överse vilken information som skall finnas lagrad i RFID-enheten. Projektet kommer att fokusera på att hitta och anpassa relevanta RFID produkter som skulle vara lämpliga för hela logistikkedjan av kläder, från producent till återvinning samt testa och utvärdera dessa. Information för integrering på RFID-enheten kommer att utvärderas, dessutom förväntas projektet resultera i förslag på lämpliga och möjliga standarder för att fungera i global miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att struktureras i 6 arbetspaket. 1. Inledande analys av RFID-lösning för FashionTech 2. Informationsinnehåll 3. Test och utvärdering av samspelet tag/läsare samt verifiering 4. Integration av RFID tag i plagg, kostnadsuppskattning 5. Utvärdering av lämpliga globala standarder för RFID och tillämpningsområdet 6. Indikationer avseende uppföljande arbete avseende teknologi-implementering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.