Processmodell för öppna, tillgängliga och hållbara städer

Diarienummer 2017-04832
Koordinator KIRUNA KOMMUN - Stadsbyggnadsförvaltningen - Kiruna kommun
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte var att åstadkomma tillgängliga, öppna och inkluderande städer med utgångspunkt i Kirunas stadsomvandling. Detta har åstadkommits genom att utveckla arbetssätt och principer som säkerställer ett breddat angreppsätt på tillgänglighetsdesign i staden. Projektets målgrupp har primärt varit de personer som leder, planerar, projekterar och anlägger staden, men även övriga berörda av stadsutveckling och tillgänglighetsdesign.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultat i form av grafiskt material av arbetssätt och principer för att säkerställa ett breddat angreppsätt för tillgänglighetsdesign i stadsutveckling anses uppfyllt. Förväntade effekter är att det beskrivna arbetssättet och principerna för social tillgänglighet i form av trygg, användbar, inkluderande, attraktiv och välgörande bättre tillgodoser specifika behov för människor med olika förmågor, erfarenheter och bakgrund. Det kräver även en medveten planering som säkerställer att goda intentioner når ända fram till genomförande och implementering.

Upplägg och genomförande

Arbetspaket 1 omfattade kartläggning av tillgänglighetsaspekter i nuvarande planprocesser. Arbetspaket 2 omfattade övergripande kartläggning av metoder och tekniker för att utveckla en inkluderande stad, inklusive designmetoder och normkritiska analysmetoder samt analys och sammanställning av arbetet. Arbetspaket 3 omfattade utveckling av arbetssätt och principer för tillgänglighetsdesign för stadens utveckling, samt grafiskt material. Arbetspaket 4 omfattade kommunikation med berörda parter och målgrupp samt färdigställande av projektdokumentation.

Externa länkar

Tillgänglighetsdesign för stadens utveckling - digital grafisk publikation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.