Processmodell för öppna, tillgängliga och hållbara städer

Diarienummer 2017-04832
Koordinator KIRUNA KOMMUN - Stadsbyggnadsförvaltningen - Kiruna kommun
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Tillgänglighetsdesign

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att åstadkomma tillgängliga, öppna och inkluderande städer med utgångspunkt i Kirunas stadsomvandling och senare fallstudie. Målet är att utveckla principer för en processmodell för tillgänglighetsdesign för öppna och hållbara städer - och för nya Kiruna - så att städerna blir tillgängliga och öppna för alla.

Förväntade effekter och resultat

Innovationen i projekt syftar till att väsentligt förändra angreppssättet för stadsutveckling med avseende på planprocesser. Genom att samla och presentera de kunskaper och erfarenheter som finns inom områden såsom tillgänglighetsdesign, designmetodik, arkitektur, normkritisk analys etc. kan de verksamma metoderna integreras i en processmodell som beskriver hur staden kan anamma ett breddat angreppssätt för stadsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Kartläggning av befintliga och etablerade standarder, riktlinjer etc. för tillgänglighet i stadsutveckling. Sammanställning av analys. Kartläggning av metoder och tekniker för breddade/alternativa angreppssätt från arkitektur, designmetodik, normkritiskt arbete, tillgänglighetsdesign. Sammanställning av analys.Syntes av kartläggningarna. Workshopbaserad utveckling av kravprofil på och principer för processmodell för stadsutveckling. Visuell kommunikation av principerna. Kommunikation av förstudiens pågående arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.