Prebiotika från marinråvara

Diarienummer 2016-05093
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Det övergripande målet med denna förstudie var att färdigställa ett projektförslag med syfte att producera prebiotiska cellooligosakarider av livsmedelskvalitet från icke-ätbara (rikligt tillgängliga) resurser.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans med Sveaskog, Marin Biogas, Essum, SLU, LTU Business, och Dyrka har förstudien tagit fram ett projektförslag ForceUpValue, där syftet är att utveckla nya processer, som ska kombineras med befintliga, för användning av det cellulosarika yttre skiktet från sjöpungar och cellulosa från skogsrester för att producera prebiotiska celloligosackarider. Genom att använda förbehandling och enzymatiska processer, väl kända inom bioraffinaderiet, vill vi skapa nya applikationsvägar och mervärde för både marina- och skogsresurser.En ansökan har skickats till BioInnovation för stöd till genomförande av projektet.

Upplägg och genomförande

Förundersökningen omfattade partners med kompetens inom storskalig odling av sjöpungar, cellulosabehandling och hydrolysen. För att täcka hela värdekedjan var en huvudaktivitet att inkludera intressenter med intresse för att utveckla ny prebiotika för konsumtion (funktionell livsmedelsindustri) och även som ett komplement till fiskfoder (fiskodlingar / vattenkulturer). Via deltagande i workshops, arrangerade via BioInnovation, samt projekt diskussioner, utarbetades en delprojektsansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.