Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pre-LaFloDeS II

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att komma närmare ett mer realistiskt flygfall än de transitionsstudier som tidigare bedrivits. Målen för projektet har varit att få fram kunskap om hur skruvar och nitar mer i detalj påverkar transition från laminärt till turbulent strömning, samt att studera adaptiv aktiv strömningsstyrning. Genom analyser av experiment och numeriska beräkningar har både syfte och mål uppfyllts i projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

För den naturliga laminärströmningen med mikrostrukturer på vingytan, som simulerar skruvar och nitar, visar experiment att det existerar globala instabiliteter för relativt höga strukturer samt att känsligheten är hög för friströmsturbulens i strömningen bakom mikrostrukturerna. För den aktiva strömningstyrningen har possitiva effekter påvisats både i vindtunnel prov och CFD beräkningar. Förståelsen för ytimperfektioner som skruvar och nitar samt potentialen av aktiv strömningsstyrning kan, ur ett miljöperspektiv, leda till bättre design av kommande flygplan.

Upplägg och genomförande

Analyser av experiment utförda i Sverige och i Brasilien har tagits fram både för naturlig laminärströmning och aktiv strömningsstyrning. Vidare har numeriska simuleringar av transitionsförlopp urförts med olika mikrostrukturer på vingytan för studier av naturlig laminärströmning och dessutom har effekten av den aktiv strömningsstyrningen studerats för att se den möjliga potentialen att reducera luftmotståndet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2019

Diarienummer 2019-00079

Statistik för sidan