Pilotprojekt Young INFRA Academy

Diarienummer 2017-03396
Koordinator VIS, VETENSKAP I SKOLAN I SVERIGE, EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 483 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Pilotprojektet Young INFRA Academy har som syfte att skapa intresse för innovation inom markbunden transportinfrastruktur genom att låta gymnasieelever komma i kontakt med näringslivsföreträdare, forskare och andra samhällsaktörer inom ramen för gymnasiearbetet. I projektet ska formerna för samarbete mellan gymnasieskolan och aktörer inom infrastrukturbranschen prövas och utvärderas. Syftet är att öka intresset för markbunden infrastruktur inom ramen för gymnasiearbetet.

Förväntade effekter och resultat

Vi tror att kontakterna mellan skola och näringsliv stimulerar elevernas intresse att utbilda sig inom fältet markbunden transportinfrastruktur. Vi förväntar oss också att man från näringslivet kommer att påverka skolans undervisning så att eleverna kommer att uppleva att man får mer meningsfulla lektioner samt att lärare och elever får ökade kunskaper inom området markbunden transportinfrastruktur. I det långa loppet hoppas vi att kompetensförsörjningen till näringslivet kommer att öka inom området.

Planerat upplägg och genomförande

Juni - aug: Inledande möten med skolor och företag. Dialog förs med representanter fram till slutet av augusti då vi räknar med att ha fått kontaktpersoner på respektive skola och företag som kan formulera lämpliga frågeställningar till respektive gymnasiearbete. Kartläggning av deltagarnas förväntningar på projektet. September: Kursen gymnasiearbetet startar. Kontakten mellan undervisande lärare, elever och kontaktpersoner på företagen etableras. April: Elevernas rapporter är färdiga. Maj-juni: Redovisning för resp. företag. Utvärdering av modellen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.