Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering av livscykelrobusthet i tidiga utvecklingsfaser

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det här projektet syftade till att utveckla förmåga att balansera och optimera en produkts livscykelrobusthet, d.v.s. balansen mellan teknisk kravuppfyllnad, producerbarhet, livscykelkostnad, prestanda samt ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett multidisciplinärt simuleringsverktyg har utvecklats för att balansera flygsäkerhetskrav, prestandakrav (aero- och termodynamik, hållfasthet och material) med toleranskrav, kostnad och producerbarhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har levererat en metodik för att balansera ingenjörsdiscipliner så att processen kan optimeras ur ett helhetsperspektiv. En simuleringsplattform har tagits fram för där produktkoncept kan utvärderas automatiskt utifrån aerodynamik, hållfasthet, geometrisk robusthet samt producerbarhet. Projektet har resulterat i fyra konferenspapper, ett journalpapper, två bokkapitel samt en licentiatuppsats, och kommer följas upp med NFFP6-projektet ´Optimering av livscykelrobusthet i tidiga utvecklingsfaser II´.

Upplägg och genomförande

Projektet var modellering- och simuleringsorienterat, och starkt knutet till experimentella resultat - dels i aspekten av rena delskaleexperiment vilka utfördes inom andra närliggande projekt och dels ´test case´ där metodiken appliceras på verkliga eller konceptuella produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01235

Statistik för sidan