Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Öppen innovation i teori och praktik; mot ett konceptuellt ramverk

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 4 830 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Forskningsprojektets syfte är att skapa ett konceptuellt ramverk med avseende på att kartlägga och systematisera viktiga dimensioner och drivkrafter av fenomenet open innovation. Syftet är också att visa på effekter och konsekvenser av ett ´öppet´ angreppssätt i praktiken. Projektets övergripande forskningsfråga är: Vilka dimensioner, drivkrafter, och konsekvenser innefattas i företeelsen open innovation?

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskningsprojektet kommer att problematisera fenomenet open innovation på ett sätt som kan tjäna som en guide för företag som vill gå mot öppnare innovationsprocesser. För att göra detta använder vi kompetens från organisation, IP/kontraktsformer och IT/IT-infrastruktur, som beblandas med industrins direkta erfarenheter. Projektet är även en del i strävan att stärka forskningen om open innovations i Göteborgsregionen genom att stärka länken till andra forskningsinitiativ.

Upplägg och genomförande

Forskningsprojektets utgångspunkt är att open innovation kan förstås utifrån tre tätt sammanflätade huvudperspektiv: 1) organisering, 2) värdeskapande/skydd och 3) informationsteknologi. Utvecklingen av nya former för organisering, värdeskapande och skydd behövs tillsammans med ett medvetet förhållningssätt till hur informationsteknologin kan utnyttjas. Studien startar sommaren 2008 med en serie uppstartsmöten. Under hösten 2008 inleds även djupintervjuer och insamling av dokument. Forskarrollen är både att samla och analysera data och att i några fall aktivt stödja utvecklingsprocesser. Studierna avslutas och slutrapporteras sommaren 2011.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00419

Statistik för sidan