Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny typ av diagnostiskt test att förbättra behandling hos patienter med reumatoid artrit

Diarienummer
Koordinator Vacara AB - Vacara AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förekomsten av autoantikroppar i serum är associerad med utvecklingen av reumatoid artrit (RA). Det prognostiska värdet av nuvarande autoantikroppstest som används i kliniken är emellertid begränsat. Vi har genererat en första prototyp av Joint-ID testet, ett Luminex-baserat multiplex-test för kvalitativ detektering av autoantikroppar som endast kräver en mikroliter humant serum. För att nå TRL5 har satsen validerats och certifierats av anmält organ vid Sveriges forskningsinstitut (RISE).

Långsiktiga effekter som förväntas

JointID-testet har kliniskt validerats genom att använda stora humana kohorter av RA-patienter (n = 1120) och en oberoende kohort av friska kontroller (n = 398). Vi identifierade 17 peptider med ett potentiellt prognostiskt värde hos nyligen diagnostiserade RA-patienter, vilket är begränsat med de etablerade och kommersiellt tillgängliga testen. Detta innebär att patienter som är positiva för dessa peptider inte svarar väl på standardbehandling och kan dra nytta av personliga behandlingsstrategier. Vi har också identifierat 6 peptider med ett potentiellt diagnostiskt värde.

Upplägg och genomförande

Vacara AB har tillsammans med de andra partnerna (Medical Inflammation Research vid Karolinska Institutet, RISE och Sahlgrenska Universitetsjukhuset i Göteborg) utvecklat en andra generation av JointID Test. Ett produktivt samarbete med Institute Pasteur of Shanghai och Shanghai Guanghua Integrative Medicine Hospital har etablerats för att validera JointID-testet i stora humana kohorter av pre-RA- och RA-patienter i Kina. Det stora antalet patienter och heterogenitet i behandlingsmetoderna kommer att vara av särskilt intresse för att förutsäga behandlingsresultatet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01452

Statistik för sidan