Nationellt skogsdatalabb

Diarienummer
Koordinator Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen - Jönköping
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs

Syfte och mål

Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har data om skogen som tagits fram genom bearbetning av information från flygburen laserskanning, satellitbilder och fältinventeringar gjorda av skogliga experter. Genom att etablera Nationellt Skogsdatalabb som en nationell resurs vill vi öka tillgängligheten och därmed underlätta användningen av data om skogen inom hela skogssektorn med företag, myndigheter, akademi, forskningsinstitut, intresseorganisationer och andra aktörer.

Förväntade effekter och resultat

De data, tjänster och kunskap som Nationellt Skogsdatalabb levererar förväntas bidra till att göra skogsbruket effektivare och skonsammare, men det stannar inte där. Vi förväntar oss också att Nationellt Skogsdatalabb blir en viktig resurs vid analyser och planeringen inom andra samhällssektorer. Vi förväntar oss att nyttan med att använda Skogsstyrelsens och SLU:s skogliga data blir känd hos fler och vi förväntar oss nya innovationer baserade på de data och tjänster Nationellt Skogsdatalabb tillhandahåller.

Planerat upplägg och genomförande

Data som samlas in med laserskanning och satelliter kommer förädlas till nya produkter och verktyg som efterfrågas i den skogliga planeringen. Det rör sig exempelvis om underlag för att kunna beräkna skogens tillväxt, bedöma röjningsbehov och att bättre kunna analysera skador orsakade av storm, brand och insekter. Data kommer anpassas för användning i AI-baserade analyser. Stor vikt kommer läggas på samverkan med andra datalabb, myndigheter och aktörer inom skogssektorn samt kommunikation av resultat till samma målgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2019

Diarienummer 2019-02248

Statistik för sidan