Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mutual benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla

Diarienummer
Koordinator Göteborgs kommun - Göteborgs stad Socialförvaltningen Sydväst
Bidrag från Vinnova 3 965 667 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2024
Status Pågående
Utlysning Social hållbarhet
Ansökningsomgång Social hållbarhet i den fysiska miljön

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att alla grupper av göteborgare inkluderas när staden planeras, växer och utvecklas. Göteborgs stad har olika typer av sociala boenden för personer med en ofta komplex sammansatt problematik av missbruk, psykisk ohälsa och lång historik av utanförskap. Även dessa göteborgare måste räknas in i jämlikhetsarbetet och i stadsplaneringen. Det andra målet i projektet är att utveckla och testa konceptet ”platssamverkan” i Kallebäck. Projektets modell ska visa att det går att förebygga otrygghet och öka tillgången till det offentliga rummet för alla.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är att vi ska ha tagit fram en arbetsmodell för social hållbarhet i den fysiska stadsplaneringen. Att alla invånare i staden ska ha utrymme till ett tryggt och fullvärdigt liv i staden. Projektets långsiktiga mål är att genom att förebygga målkonflikter mellan målgruppen på stadens boenden, befintliga hyresgäster, nyinflyttade och företagare och kunna visa på ett positivt exempel som ska vara applicerbart i andra stadsområden. Effekten blir en välfungerande stad som inkluderar alla Göteborgare som fullvärdiga invånare i staden.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektet kommer olika intressenter att delta i modellframtagandet för platsutveckling för att få in olika perspektiv på frågan. För att lösa målkonflikter måste de först synliggöras. Detta upplägg baseras på återkommande innovationslabb med alla inblandade aktörer; offentliga aktörer, brukare, hyresgäster, fastighetsägare, näringsidkare, akademin och civilsamhället. Projektledaren tillsammans med projektkoordinator formulerar frågeställningar samt analyserar resultatet från labben och formulerar arbetsmodell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 november 2021

Diarienummer 2021-02840

Statistik för sidan