Model Based Systems Engineering as an enabler for management of innovation

Diarienummer 2016-03226
Koordinator Uppsala universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 1 906 690 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Forskningsprojektets mål är att visa på hur användningen av modellbaserad systemutveckling (MBSE) kan stödja sökprocesser i innovationsledning och visa på områden där det finns en förbättringspotential i arbetet med MBSE. Syftet med forskningsprojektet är att analysera implikationerna av användandet av MBSE och organisatoriska förutsättningar för ökad innovationsförmåga på såväl organisations- som individnivå i deltagande organisationer samt att bidra med empirisk data och konceptuella modeller som kan användas för utveckling av andra organisationer.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss två olika typer av effekter. Den första typen är relaterad till etablerandet av projektledning och organisationsprocesser som stödjer MBSE-baserat innovationsarbete. Den andra typen är relaterad till utvecklingen av metoder och rutiner inom MBSE. På kort sikt förväntas dessa effekter främst i deltagande organisationer, men via spridning till andra organisationer verksamma inom systemintegration förväntas på lång sikt bredare effekter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller tre huvudaktiviteter: 1) Gemensamma industri-akademi-arenor för att identifiera problemområden, tillvägagångssätt och undersökningsenheter. 2) Användning av vetenskapliga metoder som tillämpas av seniora forskare för att studera och utvärdera den löpande verksamheten och för att ge teoretiska ramverk för kritisk granskning och analys. 3) Spridning av resultat i såväl akademi som praktik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.