Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Måltidens Intressenter

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Måltidens IntressenterDet är väldokumenterat att konsumenternas redovisade uppfattning om vad som är viktigt för dem när de väljerlivsmedel inte överensstämmer med deras faktiska val. Forskningsproblemet har därför formulerats enligt följande: Hur förstå gapet mellan konsumenters uttalade behov och önskemål gällande livsmedel och deras faktiska val, och hur överbrygga gapet?

Långsiktiga effekter som förväntas

Svaret på forskningsfrågan kan nyttiggöras på olika sätt; Företagen får ett redskap för att tolka konsumenternas attityder. De får också ny kunskap om hur de kan effektivisera sina relationer till övriga företagspartners i värdekedjan, till olika samhällsinstitutioner och till massmedia. Sammantaget kan studien ge bidrag både till branschens effektivitet och till den ekonomiska effektiviteten i livsmedelsförsörjningen.

Upplägg och genomförande

Forskningsprocessen genomförs i olika steg. I ett första steg genomförs en kvalitativ, longitudinell djupstudie av 30 hushåll där vi särskilt skall studera situationer där konsumenter upplever konflikter mellan motstridiga krav. I ett andra steg, parallellt med det första, belyses hur företagen upplever konsumenternas efterfrågan och på vad de grundar sin uppfattning. Dessa data ställer vi sedan mot de resultat som våra paneldata ger om kundernas valsituation. Vilka möjligheter och hinder upplever handeln och deras leverantörer att det finns att motverka gapet? Den teoretiska basen för konsumentstudien utgöt den teori om shopping som beskriver gapet mellan attityd och beteende som ´dialectics´. ´Dialectics´ definieras som det spänningstillstånd som uppstår då valet står mellan motstridiga krav. Företagsstudiens analys baseras på olika näverksteorier som behandlar hur värdesskapande processer organiseras.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03254

Statistik för sidan