Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Målkonflikt som möjlighet: : lärande i norr där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator SWECO Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 104 829 kronor
Projektets löptid januari 2023 - december 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avsåg praktikbaserad forskning i norr där etableringen av grön industri möter kulturvärden och cirkulär ekonomi, ofta med målkonflikter som följd. Syftet var att identifiera potentiella möjligheter och utmaningar vad gäller kulturarvets utveckling och begreppet cirkulär ekonomi. Genom Aktörsforum har utvalda lär-case möjliggjort ett direkt kunskapsutbyte mellan aktörer (industri, offentlig sektor) för att tillvarata kulturarvets värden i planeringsprocessen och ett GIS-baserat arbetssätt kopplat till en digital samhällsbyggnadsprocess har prövats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntades leda till kunskapsutbyte mellan kommuner och företag samt andra berörda aktörer för att öka insikter och förändra arbetssätt och policy. Projektet har etablerat ett nätverk för lärande, Aktörsforum, ett format som kan skalas upp och även lever vidare efter projektets slut med nära koppling till andra relevanta FoI- och samverkansinitiativ i norr. Resultat från delstudier av lär-case har gett ny kunskap i skärningspunkten mellan flera forskningsområden, har publicerats samt lagt grunden för fortsatta FoI-ansökningar och aktörssamarbete.

Upplägg och genomförande

Baserat på konkreta lär-case undersökte projektet målkonflikter och möjlighetsfönster inom ett Aktörsforum, för att realisera potentialen mellan den gröna industrin, det industriella kulturarvet och lokala sociokulturella värdeskapande processer. Med fokus på lärande, uppskalning och replikering spreds erfarenheterna till andra aktörer som möter liknande problematik inom ramen för omställningen till en grön och cirkulär ekonomi. Det multidisciplinära samarbetet i en gav god förankring och fortsatt praktikbaserad FoI med fokus kapacitetsbyggande i norr planeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2024

Diarienummer 2022-03421

Statistik för sidan