Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Livslängd hos akustiskt exciterade flygplanstrukturer

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet inriktats på modelleringsprinciper för flödesinducerade laster, särskilt fall där den externa geometrin orsakar ett högt ljudtryck. Den största svårigheten med att prediktera akustisk utmattning utan experimentella prover anses vara att bestämma lastens spatiella och spektrala egenskaper. För att bestämma dessa egenskaper på ett generellt sätt användes CFD-beräkningar. Modelleringen av lastens egenskaper har belysts, vilket torde skapa goda förutsättningar för att kunna gå vidare med utveckling av modelleringsprinciper eller dimensioneringsregler.

Långsiktiga effekter som förväntas

Numeriska metoder (CFD-simuleringar) för att kunna förutsäga den akustiska last som riskerar orsaka utmattning, har studerats och förståelsen för problemet har ökat. Eftersom metoderna är numeriska kan de appliceras tidigt i designskedet. På så vis kan förhoppningsvis dyra och tidskrävande utredningar av experimentell natur undvikas, vilket sin tur kan minska de sökta tids- och kostnadsmassorna i utvecklingsskedet. Vidare är den ökade förståelsen nödvändig för att kunna utveckla dimensioneringsregler, utifrån de numeriska metoderna, i framtiden.

Upplägg och genomförande

Efter en inledande litteraturstudie lades fokus på att studera modellproblem mha CFD-simuleringar. Mätdata för att jämföra beräkningsresultaten kom från vindtunnelförsök i ett tidigare projekt om akustisk utmattning (ACOUFAT) där en utstickande klaff var lastkälla, och från vindtunnelförsök University of Cincinnati där ett backward-facing step utgjorde källan. De senare mätningarna ersatte de planerade egna mätningarna då de var ändamålsenliga och fullständiga. Det bedömdes vara projektet till mer gagn om projektets resurser fokuserades på beräkningsmetodiken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01264

Statistik för sidan