Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet

Diarienummer 2016-03196
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Service Management
Bidrag från Vinnova 1 976 984 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång 2015-07089-en

Syfte och mål

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet är att genom nära dialog och samarbete mellan forskare, strategiska utvecklare, verksamhetschefer och ledamöter i social- och skolnämnder i kommuner ta fram en lednings- och organisationsmodell som säkerställer hållbar tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet för utsatta barn, samt att sprida denna och redovisa den för andra kommuner och forskare. Vår frågeställning är: hur kan akutdriven verksamhet för utsatta barn ledas och organiseras på ett sätt som säkerställer hållbar innovation och integrering av centrala aktörer?

Förväntade effekter och resultat

- Ökad kunskap och förståelse hos samtliga involverade parter om faktorer som ökar användarorienterad effektivitet i organisationen, om behoven av förändring av befintlig organisering, och betydelsen av samverkan för tjänsteinnovation - En tentativ modell av och konkreta förslag till organisering för ökad innovationsförmåga, samt tillämpning av modellen på några års sikt - Dokumentation av best practice - Spridning av projektets resultat i vetenskapliga och offentliga forum inkl universitetsutbildningar

Planerat upplägg och genomförande

Forskningsprojektet genomförs med en interaktiv forskningsansats, genom att forskare och praktiker samarbetar. Vårt främsta redskap är dialogkonferenser. En dialogkonferens består av fyra sessioner av dialog i grupp, ofta under en hel arbetsdag. Forskarna och de strategiska utvecklarna bearbetar resultaten av konferenserna genom att systematiskt dokumentera mål och aktiviteter, och genom att förbereda nästa dialogkonferens genom litteraturstudier och kompletterande information. Totalt 15 mindre och 3 större dialogkonferenser genomförs inom projektet.

Externa länkar

Projektbeskrivning på Lunds universitets hemsida för forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.