Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Service Management
Bidrag från Vinnova 1 976 984 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har uppnått vårt övergripande syfte att med en kommun utveckla förutsättningarna för hållbar tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet för barn och sprida projektets resultat. Medarbetare, chefer samt politiker har fått ökad kunskap om framgångs- och riskfaktorer för förnyelsearbete inom offentliga välfärdstjänster och genom arbete med en modell baserad på ett tjänstelogik-perspektiv fått insikter om alternativa sätt att organisera sin verksamhet för att kunna erbjuda barn stöd utifrån barnens behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien visar att akutdriven verksamhet för utsatta barn kräver att diskussion och förslag kring nya sätt att organisera verksamheten förs inom ordinarie mötes- och beslutsstrukturer som en medvetet formgiven process för att säkra långsiktigt hållbar innovation och horisontell integrering. Projektet har bidragit till ökad medvetenhet om utmaningar i nuvarande ledningsstruktur och arbetsformer, och utmanat befintliga perspektiv och arbetssätt. Vetenskapliga och populära presentationer och texter dokumenterar projektets resultat för kommuner, forskare och studenter.

Upplägg och genomförande

Projektet har i sin helhet genomförts med en interaktiv forskningsansats. Upplägget har varit att möta och diskutera med medarbetare, chefer, representanter i rektorsgrupp och ledningsgrupper om vad som krävs för att innovationsarbete ska synliggöras och komma innanför ledningsstrukturen mellan olika organisatoriska nivåer och mellan olika delar av organisationen. Metoder som vi har använt i vårt genomförande är workshops, fokusgruppsintervjuer, personliga intervjuer samt enkät. Vi har också medverkat vid och genomfört utbildningsdagar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03196

Statistik för sidan